Group photo

Staff

 • Secretary Toshiko YURA (6407 / yura@)

* phone numbers are +31-6-6850-"four numbers"

** for e-mail address, please put "mp.es.osaka-u.ac.jp" after @ symbol

Guest staff

Assoc. Prof. Nobuhiko Yokoshi (yokoshi@opt.)

* for e-mail address, please put "mp.es.osaka-u.ac.jp" after "@opt."


Students

PhD student


D3

 • Yukihiro TAO

D2

 • Masayuki IIO
 • Kenta KATO
 • Naoki MORISHITA
 • Yusuf Wicaksono

D1

 • Hideki ARAHARI
 • Yoshitsugu TOMOSHIGE
 • Hikaru YONEJI
 • Harfah Halimah

Master student


M2

 • Sho-hei AKIYAMA
 • Yu-ya TAMAGAKI
 • Kazuhito MITANI
 • Yusei MIYAZAKI
 • Ryogo YOSHIDA

M1

 • Yasuhiro OISHI
 • Ryoga OUCHI
 • Ryosuke TAGIRI
 • Kento TAKEMURA
 • Ryusei HASHIMOTO

Bachelor student


B4

 • Hiroyuki IKAGAWA
 • Soshun INOUE
 • Kazuki SHIMIZU
 • Koki HAMAGUCHI
 • Yudai MIYAKE

* for e-mail address to students, please use "family name"."initial"@opt.mp.es.osaka-u.ac.jp

e.g., for Taro HANDAI, handai.t@opt.mp.es.osaka-u.ac.jp

Alumni

2020 


<Master student>
 • Masahiko SUZUKI
 • Sho TAMAKI
<Bachelor student>
 • Ryotaro NAKAMURA

2019 


<Master student>
 • Yuri NAKAMURA
 • Aoi MAKI
<Bachelor student>
 • Yushiro MATSUMOTO

2018 


<Staff>
<PhD student>
<Master student>
 • Yoshitsugu TOMOSHIGE
 • Yuto YAMADA
<Bachelor student>
 • Yuto ARINAGA
 • Jun OGIHARA

2017 


 <Completion of PhD course (Special researcher)>

<Bachelor student>
 • Ao HIRAJIMA